<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Dim rcl Dim rcl_numRows Set rcl = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rcl.ActiveConnection = MM_raval06_STRING rcl.Source = "SELECT distinct Club FROM ResultatsRaval09" rcl.CursorType = 0 rcl.CursorLocation = 2 rcl.LockType = 1 rcl.Open() rcl_numRows = 0 %> <% Dim rz__ZAR rz__ZAR = "C. Córrer el Garbí" If (Request.Form("busca") <> "") Then rz__ZAR = Request.Form("busca") End If %> <% Dim rz Dim rz_numRows Set rz = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rz.ActiveConnection = MM_raval06_STRING rz.Source = "SELECT * FROM ResultatsRaval09 WHERE Club='" + Replace(rz__ZAR, "'", "''") + "' ORDER BY T" rz.CursorType = 0 rz.CursorLocation = 2 rz.LockType = 1 rz.Open() rz_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = -1 Repeat1__index = 0 rz_numRows = rz_numRows + Repeat1__numRows %> <% ' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables Dim rz_total Dim rz_first Dim rz_last ' set the record count rz_total = rz.RecordCount ' set the number of rows displayed on this page If (rz_numRows < 0) Then rz_numRows = rz_total Elseif (rz_numRows = 0) Then rz_numRows = 1 End If ' set the first and last displayed record rz_first = 1 rz_last = rz_first + rz_numRows - 1 ' if we have the correct record count, check the other stats If (rz_total <> -1) Then If (rz_first > rz_total) Then rz_first = rz_total End If If (rz_last > rz_total) Then rz_last = rz_total End If If (rz_numRows > rz_total) Then rz_numRows = rz_total End If End If %> <% ' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them If (rz_total = -1) Then ' count the total records by iterating through the recordset rz_total=0 While (Not rz.EOF) rz_total = rz_total + 1 rz.MoveNext Wend ' reset the cursor to the beginning If (rz.CursorType > 0) Then rz.MoveFirst Else rz.Requery End If ' set the number of rows displayed on this page If (rz_numRows < 0 Or rz_numRows > rz_total) Then rz_numRows = rz_total End If ' set the first and last displayed record rz_first = 1 rz_last = rz_first + rz_numRows - 1 If (rz_first > rz_total) Then rz_first = rz_total End If If (rz_last > rz_total) Then rz_last = rz_total End If End If %> Classificació per Clubs de la XVII Cursa a peu al Raval - Memorial Vicent Mano
Som Esport

Diumenge 6 de desembre de 2009
Eixida i Meta: Carrer dels Pellers
Hora: Xiquets a partir de les 10.00 hores
Prova reina a les 11.30 h.
Distancia: Prova Reina 10,4 Km
Organitza: Associació de Veins del Raval
Patrocina:Ajuntament de Gandia  Ajuntament de Gandia
JUNTA DE DISTRICTE DEL RAVAL
Col.laboren en la organització:
Fundació Esportiva Municipal - Germandat Ecce Homo
Club Atletisme Safor - Club Córrrer el Garbí - Policia Local
Protecció Civil - Creu Roja Gandia

CLASSIFICACIÓ PER CLUBS DE LA XVII CURSA A PEU DEL RAVAL
Memorial Vicent Mano

Sel·lecciona el teu club  

<%=(rz_total)%> corredors arribats del club <%=(rz.Fields.Item("Club").Value)%>

Cronometratge Som Esport

<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT rz.EOF)) %> <% Repeat1__index=Repeat1__index+1 Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1 rz.MoveNext() Wend %>
P. Gral
Nom
Temps
P. Cat
Categoria
<%=(rz.Fields.Item("PG").Value)%>
<%=(rz.Fields.Item("Nom").Value)%>
<%=(rz.Fields.Item("T").Value)%>
<%=(rz.Fields.Item("PC").Value)%>
<%=(rz.Fields.Item("Cat").Value)%>
Som Esport  |  Disseny Web Som Esport  | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions
<% rcl.Close() Set rcl = Nothing %> <% rz.Close() Set rz = Nothing %>