<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% Dim r1 Dim r1_numRows Set r1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") r1.ActiveConnection = MM_raval06_STRING r1.Source = "SELECT * FROM ResultatsRavalCursa09 ORDER BY PG" r1.CursorType = 0 r1.CursorLocation = 2 r1.LockType = 1 r1.Open() r1_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = 200 Repeat1__index = 0 r1_numRows = r1_numRows + Repeat1__numRows %> <% ' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables Dim r1_total Dim r1_first Dim r1_last ' set the record count r1_total = r1.RecordCount ' set the number of rows displayed on this page If (r1_numRows < 0) Then r1_numRows = r1_total Elseif (r1_numRows = 0) Then r1_numRows = 1 End If ' set the first and last displayed record r1_first = 1 r1_last = r1_first + r1_numRows - 1 ' if we have the correct record count, check the other stats If (r1_total <> -1) Then If (r1_first > r1_total) Then r1_first = r1_total End If If (r1_last > r1_total) Then r1_last = r1_total End If If (r1_numRows > r1_total) Then r1_numRows = r1_total End If End If %> <% Dim MM_paramName %> <% ' *** Move To Record and Go To Record: declare variables Dim MM_rs Dim MM_rsCount Dim MM_size Dim MM_uniqueCol Dim MM_offset Dim MM_atTotal Dim MM_paramIsDefined Dim MM_param Dim MM_index Set MM_rs = r1 MM_rsCount = r1_total MM_size = r1_numRows MM_uniqueCol = "" MM_paramName = "" MM_offset = 0 MM_atTotal = false MM_paramIsDefined = false If (MM_paramName <> "") Then MM_paramIsDefined = (Request.QueryString(MM_paramName) <> "") End If %> <% ' *** Move To Record: handle 'index' or 'offset' parameter if (Not MM_paramIsDefined And MM_rsCount <> 0) then ' use index parameter if defined, otherwise use offset parameter MM_param = Request.QueryString("index") If (MM_param = "") Then MM_param = Request.QueryString("offset") End If If (MM_param <> "") Then MM_offset = Int(MM_param) End If ' if we have a record count, check if we are past the end of the recordset If (MM_rsCount <> -1) Then If (MM_offset >= MM_rsCount Or MM_offset = -1) Then ' past end or move last If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then ' last page not a full repeat region MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size) Else MM_offset = MM_rsCount - MM_size End If End If End If ' move the cursor to the selected record MM_index = 0 While ((Not MM_rs.EOF) And (MM_index < MM_offset Or MM_offset = -1)) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend If (MM_rs.EOF) Then MM_offset = MM_index ' set MM_offset to the last possible record End If End If %> <% ' *** Move To Record: if we dont know the record count, check the display range If (MM_rsCount = -1) Then ' walk to the end of the display range for this page MM_index = MM_offset While (Not MM_rs.EOF And (MM_size < 0 Or MM_index < MM_offset + MM_size)) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend ' if we walked off the end of the recordset, set MM_rsCount and MM_size If (MM_rs.EOF) Then MM_rsCount = MM_index If (MM_size < 0 Or MM_size > MM_rsCount) Then MM_size = MM_rsCount End If End If ' if we walked off the end, set the offset based on page size If (MM_rs.EOF And Not MM_paramIsDefined) Then If (MM_offset > MM_rsCount - MM_size Or MM_offset = -1) Then If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size) Else MM_offset = MM_rsCount - MM_size End If End If End If ' reset the cursor to the beginning If (MM_rs.CursorType > 0) Then MM_rs.MoveFirst Else MM_rs.Requery End If ' move the cursor to the selected record MM_index = 0 While (Not MM_rs.EOF And MM_index < MM_offset) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend End If %> <% ' *** Move To Record: update recordset stats ' set the first and last displayed record r1_first = MM_offset + 1 r1_last = MM_offset + MM_size If (MM_rsCount <> -1) Then If (r1_first > MM_rsCount) Then r1_first = MM_rsCount End If If (r1_last > MM_rsCount) Then r1_last = MM_rsCount End If End If ' set the boolean used by hide region to check if we are on the last record MM_atTotal = (MM_rsCount <> -1 And MM_offset + MM_size >= MM_rsCount) %> <% ' *** Go To Record and Move To Record: create strings for maintaining URL and Form parameters Dim MM_keepNone Dim MM_keepURL Dim MM_keepForm Dim MM_keepBoth Dim MM_removeList Dim MM_item Dim MM_nextItem ' create the list of parameters which should not be maintained MM_removeList = "&index=" If (MM_paramName <> "") Then MM_removeList = MM_removeList & "&" & MM_paramName & "=" End If MM_keepURL="" MM_keepForm="" MM_keepBoth="" MM_keepNone="" ' add the URL parameters to the MM_keepURL string For Each MM_item In Request.QueryString MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepURL = MM_keepURL & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.QueryString(MM_item)) End If Next ' add the Form variables to the MM_keepForm string For Each MM_item In Request.Form MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepForm = MM_keepForm & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.Form(MM_item)) End If Next ' create the Form + URL string and remove the intial '&' from each of the strings MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm If (MM_keepBoth <> "") Then MM_keepBoth = Right(MM_keepBoth, Len(MM_keepBoth) - 1) End If If (MM_keepURL <> "") Then MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL) - 1) End If If (MM_keepForm <> "") Then MM_keepForm = Right(MM_keepForm, Len(MM_keepForm) - 1) End If ' a utility function used for adding additional parameters to these strings Function MM_joinChar(firstItem) If (firstItem <> "") Then MM_joinChar = "&" Else MM_joinChar = "" End If End Function %> <% ' *** Move To Record: set the strings for the first, last, next, and previous links Dim MM_keepMove Dim MM_moveParam Dim MM_moveFirst Dim MM_moveLast Dim MM_moveNext Dim MM_movePrev Dim MM_urlStr Dim MM_paramList Dim MM_paramIndex Dim MM_nextParam MM_keepMove = MM_keepBoth MM_moveParam = "index" ' if the page has a repeated region, remove 'offset' from the maintained parameters If (MM_size > 1) Then MM_moveParam = "offset" If (MM_keepMove <> "") Then MM_paramList = Split(MM_keepMove, "&") MM_keepMove = "" For MM_paramIndex = 0 To UBound(MM_paramList) MM_nextParam = Left(MM_paramList(MM_paramIndex), InStr(MM_paramList(MM_paramIndex),"=") - 1) If (StrComp(MM_nextParam,MM_moveParam,1) <> 0) Then MM_keepMove = MM_keepMove & "&" & MM_paramList(MM_paramIndex) End If Next If (MM_keepMove <> "") Then MM_keepMove = Right(MM_keepMove, Len(MM_keepMove) - 1) End If End If End If ' set the strings for the move to links If (MM_keepMove <> "") Then MM_keepMove = Server.HTMLEncode(MM_keepMove) & "&" End If MM_urlStr = Request.ServerVariables("URL") & "?" & MM_keepMove & MM_moveParam & "=" MM_moveFirst = MM_urlStr & "0" MM_moveLast = MM_urlStr & "-1" MM_moveNext = MM_urlStr & CStr(MM_offset + MM_size) If (MM_offset - MM_size < 0) Then MM_movePrev = MM_urlStr & "0" Else MM_movePrev = MM_urlStr & CStr(MM_offset - MM_size) End If %> Classificació General de la XVII Cursa a peu al Raval - Memorial Vicent Maño
Som Esport

Diumenge 6 de desembre de 2009
Eixida i Meta: Carrer dels Pellers
Hora: Xiquets a partir de les 10.00 hores
Prova reina a les 11.30 h.
Distancia: Prova Reina 10,4 Km
Organitza: Associació de Veins del Raval
Patrocina:Ajuntament de Gandia  Ajuntament de Gandia
JUNTA DE DISTRICTE DEL RAVAL
Col.laboren en la organització:
Fundació Esportiva Municipal - Germandat Ecce Homo
Club Atletisme Safor - Club Córrrer el Garbí - Policia Local
Protecció Civil - Creu Roja Gandia

CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LA XVII CURSA A PEU DEL RAVAL
Memorial Vicent Maño


<% If MM_offset <> 0 Then %> Primer <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If MM_offset <> 0 Then %> Anterior <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If Not MM_atTotal Then %> Següent <% End If ' end Not MM_atTotal %> <% If Not MM_atTotal Then %> Últim <% End If ' end Not MM_atTotal %>

Cronometratge Som Esport

<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT r1.EOF)) %> <% Repeat1__index=Repeat1__index+1 Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1 r1.MoveNext() Wend %>
P. Gral
Nom
P.Cat
Categoria
Club
Temps
T/Km
<%=(r1.Fields.Item("PG").Value)%>
<%=(r1.Fields.Item("Nom").Value)%>
<%=(r1.Fields.Item("pc").Value)%>
<%=(r1.Fields.Item("Cat").Value)%>
<%=(r1.Fields.Item("Club").Value)%>
<%=(r1.Fields.Item("T").Value)%>
<%=(r1.Fields.Item("M").Value)%>

<% If MM_offset <> 0 Then %> Primer <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If MM_offset <> 0 Then %> Anterior <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If Not MM_atTotal Then %> Següent <% End If ' end Not MM_atTotal %> <% If Not MM_atTotal Then %> Últim <% End If ' end Not MM_atTotal %>
Som Esport  |  Disseny Web Som Esport  | Dorsals | Arcs de Meta | Gestió d'inscripcions
<% r1.Close() Set r1 = Nothing %>