<% Dim rsd Dim rsd_numRows Set rsd = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsd.ActiveConnection = MM_asun07_STRING rsd.Source = "SELECT * FROM ResultatsMitja09 ORDER BY G" rsd.CursorType = 0 rsd.CursorLocation = 2 rsd.LockType = 1 rsd.Open() rsd_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = 100 Repeat1__index = 0 rsd_numRows = rsd_numRows + Repeat1__numRows %> <% ' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables Dim rsd_total Dim rsd_first Dim rsd_last ' set the record count rsd_total = rsd.RecordCount ' set the number of rows displayed on this page If (rsd_numRows < 0) Then rsd_numRows = rsd_total Elseif (rsd_numRows = 0) Then rsd_numRows = 1 End If ' set the first and last displayed record rsd_first = 1 rsd_last = rsd_first + rsd_numRows - 1 ' if we have the correct record count, check the other stats If (rsd_total <> -1) Then If (rsd_first > rsd_total) Then rsd_first = rsd_total End If If (rsd_last > rsd_total) Then rsd_last = rsd_total End If If (rsd_numRows > rsd_total) Then rsd_numRows = rsd_total End If End If %> <% ' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them If (rsd_total = -1) Then ' count the total records by iterating through the recordset rsd_total=0 While (Not rsd.EOF) rsd_total = rsd_total + 1 rsd.MoveNext Wend ' reset the cursor to the beginning If (rsd.CursorType > 0) Then rsd.MoveFirst Else rsd.Requery End If ' set the number of rows displayed on this page If (rsd_numRows < 0 Or rsd_numRows > rsd_total) Then rsd_numRows = rsd_total End If ' set the first and last displayed record rsd_first = 1 rsd_last = rsd_first + rsd_numRows - 1 If (rsd_first > rsd_total) Then rsd_first = rsd_total End If If (rsd_last > rsd_total) Then rsd_last = rsd_total End If End If %> <% Dim MM_paramName %> <% ' *** Move To Record and Go To Record: declare variables Dim MM_rs Dim MM_rsCount Dim MM_size Dim MM_uniqueCol Dim MM_offset Dim MM_atTotal Dim MM_paramIsDefined Dim MM_param Dim MM_index Set MM_rs = rsd MM_rsCount = rsd_total MM_size = rsd_numRows MM_uniqueCol = "" MM_paramName = "" MM_offset = 0 MM_atTotal = false MM_paramIsDefined = false If (MM_paramName <> "") Then MM_paramIsDefined = (Request.QueryString(MM_paramName) <> "") End If %> <% ' *** Move To Record: handle 'index' or 'offset' parameter if (Not MM_paramIsDefined And MM_rsCount <> 0) then ' use index parameter if defined, otherwise use offset parameter MM_param = Request.QueryString("index") If (MM_param = "") Then MM_param = Request.QueryString("offset") End If If (MM_param <> "") Then MM_offset = Int(MM_param) End If ' if we have a record count, check if we are past the end of the recordset If (MM_rsCount <> -1) Then If (MM_offset >= MM_rsCount Or MM_offset = -1) Then ' past end or move last If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then ' last page not a full repeat region MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size) Else MM_offset = MM_rsCount - MM_size End If End If End If ' move the cursor to the selected record MM_index = 0 While ((Not MM_rs.EOF) And (MM_index < MM_offset Or MM_offset = -1)) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend If (MM_rs.EOF) Then MM_offset = MM_index ' set MM_offset to the last possible record End If End If %> <% ' *** Move To Record: if we dont know the record count, check the display range If (MM_rsCount = -1) Then ' walk to the end of the display range for this page MM_index = MM_offset While (Not MM_rs.EOF And (MM_size < 0 Or MM_index < MM_offset + MM_size)) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend ' if we walked off the end of the recordset, set MM_rsCount and MM_size If (MM_rs.EOF) Then MM_rsCount = MM_index If (MM_size < 0 Or MM_size > MM_rsCount) Then MM_size = MM_rsCount End If End If ' if we walked off the end, set the offset based on page size If (MM_rs.EOF And Not MM_paramIsDefined) Then If (MM_offset > MM_rsCount - MM_size Or MM_offset = -1) Then If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size) Else MM_offset = MM_rsCount - MM_size End If End If End If ' reset the cursor to the beginning If (MM_rs.CursorType > 0) Then MM_rs.MoveFirst Else MM_rs.Requery End If ' move the cursor to the selected record MM_index = 0 While (Not MM_rs.EOF And MM_index < MM_offset) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend End If %> <% ' *** Move To Record: update recordset stats ' set the first and last displayed record rsd_first = MM_offset + 1 rsd_last = MM_offset + MM_size If (MM_rsCount <> -1) Then If (rsd_first > MM_rsCount) Then rsd_first = MM_rsCount End If If (rsd_last > MM_rsCount) Then rsd_last = MM_rsCount End If End If ' set the boolean used by hide region to check if we are on the last record MM_atTotal = (MM_rsCount <> -1 And MM_offset + MM_size >= MM_rsCount) %> <% ' *** Go To Record and Move To Record: create strings for maintaining URL and Form parameters Dim MM_keepNone Dim MM_keepURL Dim MM_keepForm Dim MM_keepBoth Dim MM_removeList Dim MM_item Dim MM_nextItem ' create the list of parameters which should not be maintained MM_removeList = "&index=" If (MM_paramName <> "") Then MM_removeList = MM_removeList & "&" & MM_paramName & "=" End If MM_keepURL="" MM_keepForm="" MM_keepBoth="" MM_keepNone="" ' add the URL parameters to the MM_keepURL string For Each MM_item In Request.QueryString MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepURL = MM_keepURL & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.QueryString(MM_item)) End If Next ' add the Form variables to the MM_keepForm string For Each MM_item In Request.Form MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepForm = MM_keepForm & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.Form(MM_item)) End If Next ' create the Form + URL string and remove the intial '&' from each of the strings MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm If (MM_keepBoth <> "") Then MM_keepBoth = Right(MM_keepBoth, Len(MM_keepBoth) - 1) End If If (MM_keepURL <> "") Then MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL) - 1) End If If (MM_keepForm <> "") Then MM_keepForm = Right(MM_keepForm, Len(MM_keepForm) - 1) End If ' a utility function used for adding additional parameters to these strings Function MM_joinChar(firstItem) If (firstItem <> "") Then MM_joinChar = "&" Else MM_joinChar = "" End If End Function %> <% ' *** Move To Record: set the strings for the first, last, next, and previous links Dim MM_keepMove Dim MM_moveParam Dim MM_moveFirst Dim MM_moveLast Dim MM_moveNext Dim MM_movePrev Dim MM_urlStr Dim MM_paramList Dim MM_paramIndex Dim MM_nextParam MM_keepMove = MM_keepBoth MM_moveParam = "index" ' if the page has a repeated region, remove 'offset' from the maintained parameters If (MM_size > 1) Then MM_moveParam = "offset" If (MM_keepMove <> "") Then MM_paramList = Split(MM_keepMove, "&") MM_keepMove = "" For MM_paramIndex = 0 To UBound(MM_paramList) MM_nextParam = Left(MM_paramList(MM_paramIndex), InStr(MM_paramList(MM_paramIndex),"=") - 1) If (StrComp(MM_nextParam,MM_moveParam,1) <> 0) Then MM_keepMove = MM_keepMove & "&" & MM_paramList(MM_paramIndex) End If Next If (MM_keepMove <> "") Then MM_keepMove = Right(MM_keepMove, Len(MM_keepMove) - 1) End If End If End If ' set the strings for the move to links If (MM_keepMove <> "") Then MM_keepMove = MM_keepMove & "&" End If MM_urlStr = Request.ServerVariables("URL") & "?" & MM_keepMove & MM_moveParam & "=" MM_moveFirst = MM_urlStr & "0" MM_moveLast = MM_urlStr & "-1" MM_moveNext = MM_urlStr & CStr(MM_offset + MM_size) If (MM_offset - MM_size < 0) Then MM_movePrev = MM_urlStr & "0" Else MM_movePrev = MM_urlStr & CStr(MM_offset - MM_size) End If %> Classificació general de la 6ª Mitja Marató Ciutat de Dénia
 
6ª Mitja Marató Ciutat de Dénia
Categories     Recorregut     Trofeus     Classificacions       

6ª MITJA MARATÓ CIUTAT DE DÉNIA
6ª MEDIA MARATÓN CIUTAT DE DÉNIA

Data: 5 d' Abril de 2009.  Hora: 10.30 h
Organitza: C.A. Baleària Diànium i Regidoria d’Esports Ajuntament de Dénia.    
Eixida i Meta: Carrer Marqués de Campos ( junt a la Seu de la Creu Roja de Dénia, zona del Port)

Classificació general de la 6ª Mitja Marató Ciutat de Dénia

CRONOMETRATGE SOM ESPORT
<% If MM_offset <> 0 Then %> Primer <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If MM_offset <> 0 Then %> Anterior <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If Not MM_atTotal Then %> Següent <% End If ' end Not MM_atTotal %> <% If Not MM_atTotal Then %> Últim <% End If ' end Not MM_atTotal %>
<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Rsd.EOF)) %> <% Repeat1__index=Repeat1__index+1 Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1 Rsd.MoveNext() Wend %>

P.Gral Nom
P.Cat
Categoria
Temps
Club
T / Km
<%=(Rsd.Fields.Item("G").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Nom").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("C").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Ct").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("T").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Club").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("M").Value)%>

Trofeus
Trofeu i obsequi de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Dénia als:
:: 3 primers classificats en cada una de les categories.
:: 3 primers classificats de la categoria minusvàlids
:: 3 primers atletes locals en categoria masculina i femenina que finalitzen la Mitja Marató.
:: Al més veterà i més veterana que finalitzen la Mitja Marató.

 
INFORMACIÓ I DUBTES
email de la Mitja Marató


INSCRIPCIONS:


■TERMINI ORDINARI:
Desde l' 1 de Març fins dimecres 1 d' Abril de 2.009 : 10€

■TERMINI EXTRAORDINARI:
Desde el dia 2 d' Abril i fins 1 hora abans de l' inici de la Carrera: 20€.

Es considerarà com a data d'inscripció el dia del pagament.


 Col·laboradors: 

Policía Local Dénia
Creu Roja Dénia
Protecció Civil Dénia
Conselleria d' Infraestructures i transport
Conselleria d' Educació
Diputacion Alicante
Baleària
Marina de Denia
Euroresidencias
Tiendas Alehop

Coca Cola y Dulcesol colaboran en esta carrera
SUPER G DENIA
RESTAURANT MENA
RESTAURANT TASCA EULALIA
BAR CARRIÓ DÉNIA
LA CASA DE L'ARRÒS
RESTAURANTE Nº 11
RESTAURANTE EL PEGOLÍ
RIPOLL FEMENIA
LA CAIXA
ESPORTS COLAU
HERMANOS PONS S.L.
DIANIENSE DE CONTRATAS
SOLAN DE CABRAS
TERRA MÍTICA
FUNDACIÓN CAJA MURCIA
CAM Caja Mediterráneo
PASTISSERIA TANO
HOTEL LES ROTES
FRUTAS PASTOR
PIZZERIA LUGANO
RESTAURANT EL PORT
BAR POLIESPORTIU
DASI MATER. CONSTRUCCIÓN
IRIS CENTRE

Escola de Teràpies Manuals Carreraspopulares.com
Noupindaro.com
ElAtleta.com
Planetarunning.com
Marina Alta Televisió<% Rsd.Close() Set Rsd = Nothing %>