<% Dim rsC Dim rsC_numRows Set rsC = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsC.ActiveConnection = MM_Asun07_STRING rsC.Source = "SELECT distinct Club FROM ResultatsMitja09" rsC.CursorType = 0 rsC.CursorLocation = 2 rsC.LockType = 1 rsC.Open() rsC_numRows = 0 %> <% Dim rsd__BAT rsd__BAT = "C. A. Dianium" If (Request.QueryString("busca") <> "") Then rsd__BAT = Request.QueryString("busca") End If %> <% Dim rsd Dim rsd_numRows Set rsd = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsd.ActiveConnection = MM_asun07_STRING rsd.Source = "SELECT * FROM ResultatsMitja09 WHERE ResultatsMitja09.Club='" + Replace(rsd__BAT, "'", "''") + "' ORDER BY T" rsd.CursorType = 0 rsd.CursorLocation = 2 rsd.LockType = 1 rsd.Open() rsd_numRows = 0 %> <% ' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables Dim rsd_total Dim rsd_first Dim rsd_last ' set the record count rsd_total = rsd.RecordCount ' set the number of rows displayed on this page If (rsd_numRows < 0) Then rsd_numRows = rsd_total Elseif (rsd_numRows = 0) Then rsd_numRows = 1 End If ' set the first and last displayed record rsd_first = 1 rsd_last = rsd_first + rsd_numRows - 1 ' if we have the correct record count, check the other stats If (rsd_total <> -1) Then If (rsd_first > rsd_total) Then rsd_first = rsd_total End If If (rsd_last > rsd_total) Then rsd_last = rsd_total End If If (rsd_numRows > rsd_total) Then rsd_numRows = rsd_total End If End If %> <% ' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them If (rsd_total = -1) Then ' count the total records by iterating through the recordset rsd_total=0 While (Not rsd.EOF) rsd_total = rsd_total + 1 rsd.MoveNext Wend ' reset the cursor to the beginning If (rsd.CursorType > 0) Then rsd.MoveFirst Else rsd.Requery End If ' set the number of rows displayed on this page If (rsd_numRows < 0 Or rsd_numRows > rsd_total) Then rsd_numRows = rsd_total End If ' set the first and last displayed record rsd_first = 1 rsd_last = rsd_first + rsd_numRows - 1 If (rsd_first > rsd_total) Then rsd_first = rsd_total End If If (rsd_last > rsd_total) Then rsd_last = rsd_total End If End If %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = 305 Repeat1__index = 0 rsd_numRows = rsd_numRows + Repeat1__numRows %> Classificació per clubs de la 6ª Mitja Marató Ciutat de Dénia
 
6ª Mitja Marató Ciutat de Dénia
Categories     Recorregut     Trofeus     Classificacions       

6ª MITJA MARATÓ CIUTAT DE DÉNIA
6ª MEDIA MARATÓN CIUTAT DE DÉNIA

Data: 5 d' Abril de 2009.  Hora: 10.30 h
Organitza: C.A. Baleària Diànium i Regidoria d’Esports Ajuntament de Dénia.    
Eixida i Meta: Carrer Marqués de Campos ( junt a la Seu de la Creu Roja de Dénia, zona del Port)

Classificació per clubs de la 6ª Mitja Marató Ciutat de Dénia
CRONOMETRATGE SOM ESPORT

Selecciona el teu Club   

<%=(Rsd_total)%>  Corredors arribats a meta del <%=(Rsd.Fields.Item("Club").Value)%>     
<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Rsd.EOF)) %> <% Repeat1__index=Repeat1__index+1 Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1 Rsd.MoveNext() Wend %>

P.Gral Nom
P.Cat
Categoria
Temps
T / Km
<%=(Rsd.Fields.Item("G").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Nom").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("C").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Ct").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("T").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("M").Value)%>

Trofeus
Trofeu i obsequi de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Dénia als:
:: 3 primers classificats en cada una de les categories.
:: 3 primers classificats de la categoria minusvàlids
:: 3 primers atletes locals en categoria masculina i femenina que finalitzen la Mitja Marató.
:: Al més veterà i més veterana que finalitzen la Mitja Marató.

 
INFORMACIÓ I DUBTES
email de la Mitja Marató


INSCRIPCIONS:


■TERMINI ORDINARI:
Desde l' 1 de Març fins dimecres 1 d' Abril de 2.009 : 10€

■TERMINI EXTRAORDINARI:
Desde el dia 2 d' Abril i fins 1 hora abans de l' inici de la Carrera: 20€.

Es considerarà com a data d'inscripció el dia del pagament.


 Col·laboradors: 

Policía Local Dénia
Creu Roja Dénia
Protecció Civil Dénia
Conselleria d' Infraestructures i transport
Conselleria d' Educació
Diputacion Alicante
Baleària
Marina de Denia
Euroresidencias
Tiendas Alehop

Coca Cola y Dulcesol colaboran en esta carrera
SUPER G DENIA
RESTAURANT MENA
RESTAURANT TASCA EULALIA
BAR CARRIÓ DÉNIA
LA CASA DE L'ARRÒS
RESTAURANTE Nº 11
RESTAURANTE EL PEGOLÍ
RIPOLL FEMENIA
LA CAIXA
ESPORTS COLAU
HERMANOS PONS S.L.
DIANIENSE DE CONTRATAS
SOLAN DE CABRAS
TERRA MÍTICA
FUNDACIÓN CAJA MURCIA
CAM Caja Mediterráneo
PASTISSERIA TANO
HOTEL LES ROTES
FRUTAS PASTOR
PIZZERIA LUGANO
RESTAURANT EL PORT
BAR POLIESPORTIU
DASI MATER. CONSTRUCCIÓN
IRIS CENTRE

Escola de Teràpies Manuals Carreraspopulares.com
Noupindaro.com
ElAtleta.com
Planetarunning.com
Marina Alta Televisió<% Rsd.Close() Set Rsd = Nothing %> <% rsC.Close() Set rsC = Nothing %>