<% Dim rsd Dim rsd_numRows Set rsd = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsd.ActiveConnection = MM_asun07_STRING rsd.Source = "SELECT * FROM ResultatsMitja08 ORDER BY PG" rsd.CursorType = 0 rsd.CursorLocation = 2 rsd.LockType = 1 rsd.Open() rsd_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = 100 Repeat1__index = 0 rsd_numRows = rsd_numRows + Repeat1__numRows %> <% ' *** Recordset Stats, Move To Record, and Go To Record: declare stats variables Dim rsd_total Dim rsd_first Dim rsd_last ' set the record count rsd_total = rsd.RecordCount ' set the number of rows displayed on this page If (rsd_numRows < 0) Then rsd_numRows = rsd_total Elseif (rsd_numRows = 0) Then rsd_numRows = 1 End If ' set the first and last displayed record rsd_first = 1 rsd_last = rsd_first + rsd_numRows - 1 ' if we have the correct record count, check the other stats If (rsd_total <> -1) Then If (rsd_first > rsd_total) Then rsd_first = rsd_total End If If (rsd_last > rsd_total) Then rsd_last = rsd_total End If If (rsd_numRows > rsd_total) Then rsd_numRows = rsd_total End If End If %> <% ' *** Recordset Stats: if we don't know the record count, manually count them If (rsd_total = -1) Then ' count the total records by iterating through the recordset rsd_total=0 While (Not rsd.EOF) rsd_total = rsd_total + 1 rsd.MoveNext Wend ' reset the cursor to the beginning If (rsd.CursorType > 0) Then rsd.MoveFirst Else rsd.Requery End If ' set the number of rows displayed on this page If (rsd_numRows < 0 Or rsd_numRows > rsd_total) Then rsd_numRows = rsd_total End If ' set the first and last displayed record rsd_first = 1 rsd_last = rsd_first + rsd_numRows - 1 If (rsd_first > rsd_total) Then rsd_first = rsd_total End If If (rsd_last > rsd_total) Then rsd_last = rsd_total End If End If %> <% Dim MM_paramName %> <% ' *** Move To Record and Go To Record: declare variables Dim MM_rs Dim MM_rsCount Dim MM_size Dim MM_uniqueCol Dim MM_offset Dim MM_atTotal Dim MM_paramIsDefined Dim MM_param Dim MM_index Set MM_rs = rsd MM_rsCount = rsd_total MM_size = rsd_numRows MM_uniqueCol = "" MM_paramName = "" MM_offset = 0 MM_atTotal = false MM_paramIsDefined = false If (MM_paramName <> "") Then MM_paramIsDefined = (Request.QueryString(MM_paramName) <> "") End If %> <% ' *** Move To Record: handle 'index' or 'offset' parameter if (Not MM_paramIsDefined And MM_rsCount <> 0) then ' use index parameter if defined, otherwise use offset parameter MM_param = Request.QueryString("index") If (MM_param = "") Then MM_param = Request.QueryString("offset") End If If (MM_param <> "") Then MM_offset = Int(MM_param) End If ' if we have a record count, check if we are past the end of the recordset If (MM_rsCount <> -1) Then If (MM_offset >= MM_rsCount Or MM_offset = -1) Then ' past end or move last If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then ' last page not a full repeat region MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size) Else MM_offset = MM_rsCount - MM_size End If End If End If ' move the cursor to the selected record MM_index = 0 While ((Not MM_rs.EOF) And (MM_index < MM_offset Or MM_offset = -1)) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend If (MM_rs.EOF) Then MM_offset = MM_index ' set MM_offset to the last possible record End If End If %> <% ' *** Move To Record: if we dont know the record count, check the display range If (MM_rsCount = -1) Then ' walk to the end of the display range for this page MM_index = MM_offset While (Not MM_rs.EOF And (MM_size < 0 Or MM_index < MM_offset + MM_size)) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend ' if we walked off the end of the recordset, set MM_rsCount and MM_size If (MM_rs.EOF) Then MM_rsCount = MM_index If (MM_size < 0 Or MM_size > MM_rsCount) Then MM_size = MM_rsCount End If End If ' if we walked off the end, set the offset based on page size If (MM_rs.EOF And Not MM_paramIsDefined) Then If (MM_offset > MM_rsCount - MM_size Or MM_offset = -1) Then If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Then MM_offset = MM_rsCount - (MM_rsCount Mod MM_size) Else MM_offset = MM_rsCount - MM_size End If End If End If ' reset the cursor to the beginning If (MM_rs.CursorType > 0) Then MM_rs.MoveFirst Else MM_rs.Requery End If ' move the cursor to the selected record MM_index = 0 While (Not MM_rs.EOF And MM_index < MM_offset) MM_rs.MoveNext MM_index = MM_index + 1 Wend End If %> <% ' *** Move To Record: update recordset stats ' set the first and last displayed record rsd_first = MM_offset + 1 rsd_last = MM_offset + MM_size If (MM_rsCount <> -1) Then If (rsd_first > MM_rsCount) Then rsd_first = MM_rsCount End If If (rsd_last > MM_rsCount) Then rsd_last = MM_rsCount End If End If ' set the boolean used by hide region to check if we are on the last record MM_atTotal = (MM_rsCount <> -1 And MM_offset + MM_size >= MM_rsCount) %> <% ' *** Go To Record and Move To Record: create strings for maintaining URL and Form parameters Dim MM_keepNone Dim MM_keepURL Dim MM_keepForm Dim MM_keepBoth Dim MM_removeList Dim MM_item Dim MM_nextItem ' create the list of parameters which should not be maintained MM_removeList = "&index=" If (MM_paramName <> "") Then MM_removeList = MM_removeList & "&" & MM_paramName & "=" End If MM_keepURL="" MM_keepForm="" MM_keepBoth="" MM_keepNone="" ' add the URL parameters to the MM_keepURL string For Each MM_item In Request.QueryString MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepURL = MM_keepURL & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.QueryString(MM_item)) End If Next ' add the Form variables to the MM_keepForm string For Each MM_item In Request.Form MM_nextItem = "&" & MM_item & "=" If (InStr(1,MM_removeList,MM_nextItem,1) = 0) Then MM_keepForm = MM_keepForm & MM_nextItem & Server.URLencode(Request.Form(MM_item)) End If Next ' create the Form + URL string and remove the intial '&' from each of the strings MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_keepForm If (MM_keepBoth <> "") Then MM_keepBoth = Right(MM_keepBoth, Len(MM_keepBoth) - 1) End If If (MM_keepURL <> "") Then MM_keepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL) - 1) End If If (MM_keepForm <> "") Then MM_keepForm = Right(MM_keepForm, Len(MM_keepForm) - 1) End If ' a utility function used for adding additional parameters to these strings Function MM_joinChar(firstItem) If (firstItem <> "") Then MM_joinChar = "&" Else MM_joinChar = "" End If End Function %> <% ' *** Move To Record: set the strings for the first, last, next, and previous links Dim MM_keepMove Dim MM_moveParam Dim MM_moveFirst Dim MM_moveLast Dim MM_moveNext Dim MM_movePrev Dim MM_urlStr Dim MM_paramList Dim MM_paramIndex Dim MM_nextParam MM_keepMove = MM_keepBoth MM_moveParam = "index" ' if the page has a repeated region, remove 'offset' from the maintained parameters If (MM_size > 1) Then MM_moveParam = "offset" If (MM_keepMove <> "") Then MM_paramList = Split(MM_keepMove, "&") MM_keepMove = "" For MM_paramIndex = 0 To UBound(MM_paramList) MM_nextParam = Left(MM_paramList(MM_paramIndex), InStr(MM_paramList(MM_paramIndex),"=") - 1) If (StrComp(MM_nextParam,MM_moveParam,1) <> 0) Then MM_keepMove = MM_keepMove & "&" & MM_paramList(MM_paramIndex) End If Next If (MM_keepMove <> "") Then MM_keepMove = Right(MM_keepMove, Len(MM_keepMove) - 1) End If End If End If ' set the strings for the move to links If (MM_keepMove <> "") Then MM_keepMove = MM_keepMove & "&" End If MM_urlStr = Request.ServerVariables("URL") & "?" & MM_keepMove & MM_moveParam & "=" MM_moveFirst = MM_urlStr & "0" MM_moveLast = MM_urlStr & "-1" MM_moveNext = MM_urlStr & CStr(MM_offset + MM_size) If (MM_offset - MM_size < 0) Then MM_movePrev = MM_urlStr & "0" Else MM_movePrev = MM_urlStr & CStr(MM_offset - MM_size) End If %> Clasificación General de la 5ª Media Maratón Ciutat de Dénia
 
Som Esport
V Media Maratón Ciutat de Dénia
Categorias     Recorrido     Trofeos     Inscripción

5ª MITJA MARATÓ CIUTAT DE DÉNIA
5ª MEDIA MARATÓN CIUTAT DE DÉNIA

Fecha: 30 de Marzo de 2008.  Hora: 10.30 h
Organiza: C.A. Diànium Pavasal – Travermed – Baleària i Regidoria d’Esports Ajuntament de Dénia.    

+ CLASIFICACIONES   + FOTOS


CRONOMETRAJE SOM ESPORT
<% If MM_offset <> 0 Then %> Primer <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If MM_offset <> 0 Then %> Anterior <% End If ' end MM_offset <> 0 %> <% If Not MM_atTotal Then %> Siguiente <% End If ' end Not MM_atTotal %> <% If Not MM_atTotal Then %> Último <% End If ' end Not MM_atTotal %>
<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Rsd.EOF)) %> <% Repeat1__index=Repeat1__index+1 Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1 Rsd.MoveNext() Wend %>

P.Gral Nombre
P.Cat
Categoria
Tiempo
Club
T / Km
<%=(Rsd.Fields.Item("PG").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Nom").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("PC").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Cat").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("T").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("Club").Value)%>
<%=(Rsd.Fields.Item("M").Value)%>
 

Colaboradores:

Policía Local Dénia
Creu Roja Dénia
Protecció Civil Dénia
Coca-Cola
Restaurante Mena, AiguaBona
Ale-Hop
Excma. Diputació d'Alacant Conselleria d'Infraestructures i Transports de la Generalitat Valenciana
Grefusa
Ripoll Femenia S.L.
Carreraspopulares.com
Solan de Cabras
Travermed Gestió Inmobiliària
Port Esportiu Marina de DéniaSi dispones de alguna foto de la prueba y
deseas que te la
publiquemos,
envia la foto y tu
nombre a:

e-mail de la prueba   
<% Rsd.Close() Set Rsd = Nothing %>